SzolgáltatásainkPályaorientációVállalatoknakEszközparkTudásblogGYIKRólunkKapcsolatKutatásX

Ajánlat iparági kutatási projektben való részvételre


Vezetői összefoglaló

Garantálható egy újonnan alkalmazott munkavállaló hatékony teljesítménye vagy egy meglévő hosszú távú elköteleződése?
A PractiWork Zrt. kutatási projektje számszerűsített válasszal kíván szolgálni a vállalatok humánerőforrás kihívásaira. Módszertani gyakorlatát kialakítva, lehetővé teszi együttműködő Partnerei számára, hogy a közösen megfogalmazott igényekre szabottan biztos, adatokon alapuló megközelítést alkalmazhassanak a kiválasztás, fejlesztés és megtartás folyamatai során.
A kutatási projekt eredményeképp létrejövő módszertani gyakorlat hozzájárulhat a megfelelő hozzáállású és képességű munkavállalók kiválasztásához, hosszú távú megtartásához és hatékony fejlesztéséhez.
Célunk, hogy a jelentős iparágak területeiről megtaláljuk azon egy-egy szereplőt, akivel kutatási projektünk exkluzív formában valósulhat meg, a piac többi szereplőjétől elzárva, egyéni versenyelőnyt teremtve így az együttműködésünk eredményeképp.
Bemutatkozó anyagunkban ismertetjük az együttműködés következtében várható eredményeket, kitérünk a szükséges vállalásokra, bemutatjuk a projekt tervezett menetét, továbbá azokat a támogatási lehetőségeket, amelyek jelentős adókedvezményekkel járhatnak résztvevő Partnereink számára.

Ötletgazda és együttműködő partner

A PractiWork® az egyetlen olyan kompetenciamérő-, értékelő és fejlesztő cég, amely a (leendő) deskless/kékgalléros munkavállalók hatékony és hosszú távú teljesítményére fókuszál. Komplex mérési folyamatot kínál, amellyel meghatározhatók a várható munkavállalói hatékonysághoz szükséges legfontosabb jellemzők:

Cél: a mért jellemzők, képességek feltárásával segíteni a döntéshozók munkáját, támogatni a munkavállalói alkalmasság vizsgálatában, az előléptetések, képzések meghatározásában vagy akár a fluktuáció megelőzésében. Továbbá célzott megoldást kínál a hatékonyságot gátló tényezők legyőzésére.

Bevezetés

Jelen dokumentum bemutatja azon kutatási projekt tervezetet, amely célja a munkáltatói igényekre szabottan, a munkaerősség és termelési, működési hatékonyság biztosítására szolgáló módszertani gyakorlat kialakítása. A tervezett módszertani gyakorlat biztosítja a szervezet számára, hogy minden pozícióban rendelkezésre álljon a megfelelő számú, hozzáállású, hatékony teljesítményre és tartós munkavégzésre képes szakember.
A módszertani gyakorlat létrehozását lehetővé tevő kutatási terv elméleti hátterét a munkapszichológiából ismert személy-munka illeszkedés adja, aminek a lényege, hogy minden munkakörnek vannak követelményei, és minden munkakör tud nyújtani valamit a munkavállaló számára. Emellett minden munkavállalónak megvannak a saját egyéni jellemzői, amelyek alkalmassá teszik a munkavállalásra, ugyanakkor megvannak az elképzeléseik, vágyaik is az adott munkakörrel kapcsolatosan. Ha ezek illeszkednek egymáshoz, az elősegíti a fizikai és pszichés károsodás nélküli, hosszan tartó jó teljesítményt, vagyis a munkavállaló tartós beválását. A projekt során kialakítandó módszertani gyakorlat az illeszkedés növelését, erősítését, a munkavállalók fluktuációjának érdemi csökkentését segíti elő.
A tervezett módszertani gyakorlat kialakítását lehetővé tevő kutatási terv gerincét az előzetesen egyeztetett munkáltatói igényekhez igazodó, objektív mérési folyamat, és az ehhez kapcsolódó, gépi tanulásos módszereken alapuló értékelési rendszer adja. A projekt K+F tevékenység keretein belül valósul meg, és az eredménye egy olyan szellemi tulajdonként értelmezhető módszertani gyakorlat, ami az adott vállalat igényeihez, elvárásaihoz és stratégiájához igazodik, tehát csak ő tud profitálni belőle.

Várható eredmények

A kutatás fókuszában álló területek

A projekt a toborzás, kiválasztás, munkaerő megtartás és képzés olyan területeire irányul, amelyek biztosítják, hogy a vállalat számára rendelkezésre álljon a megfelelő képzettségű és számú munkaerő. A jelen kutatás fókuszában álló humánerőforrás (HR), a vállalati működés azon területe, amely monitorozására, objektív mérőszámok szerinti meghatározására a PractiWork® komplex mérési szolgáltatásának köszönhetően is lehetőség nyílik.

Az alábbi területek állnak a projekt fókuszában:

  1. A duális szakképzésben részt vevő diákok pályaorientációja, mentorálása és a tehetséggondozás területe. A duális képzésben részt vevők orientációja már elkezdődött valamilyen szinten, de fontos az érdeklődés irányainak pontos feltárása és fenntartása. Emellett a szakképzésben résztvevők képességei és személyiségjegyei összevethetők a meglévő munkavállalók azonos jellemzőivel.
  2. Újonnan érkező munkaerő kiválasztása, az illeszkedésük mérése képességeik, attitűdjük és személyiségjegyeik alapján.
  3. Már meglévő munkavállalók fluktuációjának megelőzése, képzési stratégiájuk felállítása: át- és továbbképzések, vállalaton belüli karriertervezés

Az erőforrások és anyagi befektetések költséghatékony felhasználása, a HR munkájának adatalapú támogatása a teljes kutatási projektre kiterjedő célként kerülnek megfogalmazásra.

A projektben résztvevők vállalásai

Ahhoz, hogy a kutatási projekt sikeres lehessen, mind a PractiWork Zrt.-től, mind a projektben részt vevő Partnertől különböző vállalások teljesítése szükséges.

A Partner részéről az alábbi vállalások teljesítése szükséges:

A Partnernél felmerülő költségek:

A PractiWork Zrt. az alábbi vállalásokat teszi:

A projekt ütemezése

A létrejövő eredménytermék egy olyan adatalapú módszertani gyakorlat, mely generikusan alkalmazható a Partner általános kiválasztási, képzésszervezési és munkaerő megtartásra vonatkozó gyakorlatában, a kutatott munkakörök viszonylatában.
Az eredménytermék olyan rendszerezett adatokból áll, ami könnyen áttekinthető módon tartalmazza, hogy milyenek:

Az eredményül előálló adatok mellett a Partner javaslatokat is kap abban, hogyan tudja ezeket felhasználni a saját hatékonyságának fokozása érdekében, például kit célszerű egy kiválasztási eljárás során felvenni, vagy kiket célszerű képezni a biztosabb illeszkedés érdekében.
A létrejött eredménytermék arra is lehetőséget ad, hogy a munkaadó ellenőrizhesse a módszertanunk hatékonyságát. Követhető, hogy milyen változás várható a mérés és képzés következtében az egyéni teljesítményben, és ez hogyan fordítható át a szervezet számára nyereségként.
A megoldás tulajdonjoga és az anonim adatmennyiség további felhasználási joga a PractiWork Zrt-t illeti. Amennyiben igazolható eredmény jön létre és további együttműködés születik úgy a kidolgozott eljárás specifikus részei megosztott know-howként a Partnert illetik.

A kutatási projekt tervezete

1. A munkáltató igényeinek felmérése

Első lépésben meghatározzuk, hogy a tervezett módszertani gyakorlat milyen irányú megközelítése nyújthatja a legtapinthatóbb segítséget a Partner számára. Ezután meg kell vizsgálni azokat a munkafolyamatokat és munkaköröket, amelyek kutatása indokolt lehet. Ehhez az alábbi kérdésekre kell választ adni:

Ezekből az információkból összeállíthatók munkaköri profilok, amelyek összefoglalják a munkakörök legfontosabb jellemzőit. Fontos hangsúlyozni, hogy munkaköri profil alatt a munkakör során elvégzendő feladatokat, és a feladatok elvégzéséhez szükséges egyéni jellemzőket gyűjtjük össze és rendszerezzük. Így meghatározhatók azok az igények, amelyeket az egyes munkakörök betöltőinek eleget kell tennie az illeszkedés, beválás érdekében.

Módszer: Ez a lépés félig strukturált interjúkból, illetve a munkaköri leírások dokumentumelemzéséből áll. A munkaköri profil tartalmát az adott munkakörre jól rálátó szakmai vezető validálhatja.

2. A méréshez megfelelő tesztek kiválasztása

Ebben a lépésben kerülnek kiválasztásra azok a tesztek, amelyek a legjobban illeszkednek a kutatási és szervezeti célokhoz és a munkakörhöz. A folyamat mindig figyelembe veszi a Partner igényeit, melyekhez aktívan igazodik.

3. A munkakörben dolgozó munkavállalók mérése

Ebben a lépésben az adott munkakörben dolgozó, már meglévő munkavállalók mérésével megalkotható a dolgozók tényleges elvárás és képességprofilja, ami összehasonlítási alapként szolgálhat. A profil megalkotásához egy adott munkakörben célszerű legalább 100 ember mérését elvégezni.

Emellett megtörténik a mérésbe bevont munkavállalók teljesítményértékelése is. Amennyiben rendelkezésre áll, és felhasználható a vállalati teljesítményértékelő rendszer eredménye, akkor azt integráljuk a rendszerben tárolt adatokhoz, amennyiben nem, akkor egy általunk előre elkészített szempontrendszer alapján felkérjük a munkavállalók közvetlen vezetőit, hogy töltsenek ki egy erre a célra kidolgozott kérdőívet. A kérdőív a szakmai tudással, a teljesítménnyel, a kommunikációval és egyéb, általános jellemzőkkel kapcsolatosan tartalmaz kérdéseket, gyorsan kitölthető, és nem terheli meg a közvetlen vezetőket.

A vizsgálatba bevont munkakörök a következők lehetnek:

Módszer: A PractiWork munkaadói igényekre alapuló tesztjeivel történik a jellemzők mérése, majd elemezzük a kapott profilokat, és megvizsgáljuk, hogy milyen jellemzők azok, amelyek szükségesek a feladatok maradéktalan ellátásához.
A sorvezetők számára kialakított tesztek olyan elemeket is tartalmaznak, amelyek fontosak a beosztottak megfelelő koordinációjához.

4. A lehetséges új munkavállalók mérése

A folyamat következő lépése a potenciális munkavállalók felmérése erre a célra kifejlesztett eszközrendszerrel. A mérés a következő területekre terjed ki:

A mérés eredménye egy eredménylap, ami bemutatja, mennyire illeszkedik a jelölt és a munkakör, melyek azok a pontok, amelyben a jelöltnek képzésekre lenne szüksége ahhoz, hogy a munkakörben jobb teljesítményre legyen képes, ezáltal kevésbé legyen kitéve a kiégés, fluktuáció veszélyének.

A mérés két módszerrel történhet:

Mindkét módszer eseténben a mérés a PractiWork munkaadói igényekre alapuló tesztjeivel történik. Az új munkavállalók mérési eredményeit összevetjük a munkakörben dolgozókéval, így meghatározhatók különböző profilú új munkavállalók:

5. Egyéni képzés, fejlesztés

Javaslattétel a munkavállalók képzésére azokon a területeken, amelyekre a mérés alapján szüksége lehet. A munkaadó a szükséges képzések kiválasztásához a mérési eredmények alapján iránymutatást kap.

6. Utánkövetés

Módszer: A munkateljesítményt befolyásoló tényezők mérése a PractiWork célhardverével történik. A vállalati teljesítményértékelés a 2. pontban bemutatott módszerrel megegyező módon zajlik.

7. Módszertani gyakorlat felülvizsgálata

Az utánkövetés eredményei alapján megállapítható a módszer hatékonysága, és a szükséges változtatások elvégzése, mint például a munkateljesítményt meghatározó tényezők mérésének módosítása.
Fontos meghatározni azon pontokat ahol visszaigazolható az eljárás eredményessége.

8. Eredménytermék

Szellemi termék: adatalapú módszertani gyakorlat, amely a méréseket, javasolt képzéseket, visszaméréseket magába foglaló kutatásnak köszönhetően konkrét és objektív válasszal képes szolgálni az alábbiak tekintetében:

Az elért eredmények reprodukcióját támogató know-how pontos meghatározása és kézikönyvszerű összeállítása lehetővé teszi a Partner számára, hogy működésünkből fakadó gyakorlat elméleti elemeivel bármikor rendelkezzen, a kutatás során elsajátított módszertani gyakorlatot szabadon alkalmazhassa munkaerősségének biztosítása, termelékenységi hatékonyságának javítása, piaci pozíciójának erősítése érdekében.

9. K+F lehetőségek, adókedvezmények érvényesítése

A K+F projektet saját tevékenységként végző vállalkozások támogatásban, illetve adókedvezménybe részesülhetnek, amennyiben a tevékenység megfelel a 2014. évi LXXVI. törvényben („KFI” törvény) megfogalmazott elvárásoknak.
A fentebb leírt folyamat során ismeretek összesítése, alakítása és felhasználása történik új eljárás kidolgozása céljából, ami megfelel a kísérleti fejlesztés kritériumainak, de akár alkalmazott kutatási elemekkel is bővíthető.
A projekthez tartozó kiadások költségként és ráfordításként is elszámolhatók, és az elszámolt kutatás-fejlesztési költségek az adóalap-korrekciójánál ismételten figyelembe vehetők a társasági és a helyi iparűzési adónál és ezen keresztül az innovációs járulék összegénél is a vállalkozás döntésétől függően a felmerülés évében, vagy a létrejövő eredménytermék aktiválása esetén a hasznos élettartam alatt az értékcsökkenéssel arányos módon.